Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Todavía hay directores de colegio que no entregan las notas de los niños a los padres no custodios. Están obligados.

El Ministerio de Educación español y la Consellería de Educación de Galicia se lo han aclarado hace tiempo

Publicado el

5.- Rematado o prazo sen formular alegacións ou cando estas non aportaren nada que aconselle varia-lo procedemento, o centro deberá facer chegar ó mesmo tempo o proxenitor solicitante copia de cantas informacións documentais entregue á persoa quie ten a custodia do alumno. Asemade, o profesor-titor e os demais profecores poderán facilita-la información verbal que estimen pertinente.

6.- Esta situación prolongarase automáticamente agás que algún dos proxenitores aportara novos elementos en relación con modificacións en canto á potestade, garda ou custodia.

7.- Se o documento informativo prevé a devolución cun "recibín" do proxenitor ó que se destinou, éste virá obrigado á súa devolución, e no caso de reiterado incumprimento, o centro non estará obrigado a continuar coa remisión dos ditos documentos informativos. O que traslado a V.I. para o seu coñecemento e efectos.

Santiago, 3 de marzo de 1.997

O DIRECTOR XERAL DE CENTROS E INSPECCIÓN EDUCATIVA,

ILMO SR. XEFE DO SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA