Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Gabinetes de Orientación Familiar

Prestan muchos servicios, muy útiles y gratuitos

Os Gabinetes de Orientación Familiar (GOF) constitúen un recurso especializado no apoio e na promoción da calidade de vida das persoas e das familias, e na atención e prevención das diferentes situacións problemáticas que se poidan dar no ámbito da convivencia cotia.

Publicado el

OBXECTiVOS

Informar e asesorar técnicamente as persoas sobre as problemáticas sociais, psicolóxicas e xurídicas nas que puidesen estar envoltas na súa unidade de convivencia.

Proporcionarlles as familias o acceso aos recursos axeitados as súas necesidades para o desenvolvemento de canles- normalizadas de convivencia.

Dotar as persoas e as familias das habilidades necesarias para afrontar as súas necesidades, proporcionándolles a autonomía suficiente para superar as dificultades e favorecer as relacións entre os seus membros.

Evitar a instrumentalización das fillas e dos fillos ante as diferentes situacións de conflitividade.

Restablecer e/ou mellorar as relacións entre pais/nais e as súas fillas e fillos menores, favorecendo formas de comunicación eficaces e respectuosas entre eles.

Potenciar o recurso da mediación familiar como procedemento válido para a resolución de conflitos e para acadar acordos mutuamente aceptados.

PERSOAS BENEFICIARIAS

Poderán ser beneficiarías deste servizo todas aquelas persoas con residencia en Galicia qué consideren que na súa familia existe algún conflito: de parella, entre nais/pais e fillas/fillos ou coa familia extensa.

PRESTACIÓN D0 SERVIZO

Os Gabinetes de Orientación Familiar están adscritos aos servizos de Igualdade das delegacións provinciais da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e están formados por un equipo multidisciplinar, integrado por un/unha traballador/a social, un/unha psicólogo/a e un/unha licenciado/a en dereito, todas elas persoas especializadas na atención dos conflitos familiares e de parella.

Delegacións Provinciais da Vicepresidencia Igualdade e do Benestar:

A CORUÑA Avda. do Exército, 2, 1°
15006
ACoruña
T.981 185757

LUGO Ronda da Muralla, 70
27071
Lugo
T. 982 294 371

OURENSE Sáenz Diez, 33, baixo
32003 Ourense
T. 988 386 128

PONTEVEDRA Concepción Arenal, 8,1a planta
36201 Vigo
T. 986 817 085 A atención das diferentes problemáticas familiares por parte dos Gabinetes de Orientación Familiar so poderá producirse por petición directa e voluntaria das persoas que así o requiran. Os Gabinetes respectarán e terán en conta as opinións de todos os membros da familia garantindo a confidencialidade e o segredo profesional.

UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO

XUNTA DE GALICIA
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR
Secretaría Xeral da Igualdade