Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Decreto de Mediadores Familiares de Galicia

Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado
Dirección Xeral de Familia - Subdirección Xeral de Familia

Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta

Publicado el

Capítulo VI

Da mediación gratuíta

Artigo 18º.-Procedemento para o recoñecemento da mediación gratuíta.
1. Os solicitantes que reúnan, ou poidan reunir, a condición de beneficiarios do dereito de asistencia xurídica gratuíta de conformidade cos criterios establecidos na Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta, deberán solicitar, xunto coa designación do mediador, o recoñecemento da mediación gratuíta (anexo III), achegando, se é o caso, a documentación acreditativa.
2. A dirección xeral competente en materia de familia comprobará e solicitará a información que considere precisa para verifica-la exactitude e realidade dos datos declarados polos solicitantes.
3. Analizada a solicitude e os documentos xustificativos, a dirección xeral competente en materia de familia resolverá, no prazo máximo de trinta días, contados a partir da recepción da solicitude ou da emenda dos defectos observados, sobre o recoñecemento da mediación gratuíta, comunicándollela ós interesados e ó mediador designado.
4. Se os solicitantes tiveran iniciado un proceso xudicial de dereito de familia e recoñecido para este o dereito de asistencia xurídica gratuíta, a dirección xeral competente en materia de familia resolverá automaticamente a gratuidade da mediación, logo da xustificación documental.
5. Nos supostos previstos no parágrafo anterior, se o dereito de asistencia xurídica gratuíta estivese pendente de determinación, a dirección xeral competente en materia de familia non resolverá sobre a gratuidade da mediación ata a resolución daquela.

Disposición adicional A consellería competente en materia de familia poderá asinar convenios de colaboración cos correspondentes colexios profesionais ou asociacións para a atención da mediación gratuíta prevista no artigo 9 da Lei 4/2001, reguladora da mediación familiar.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Autorízase a conselleira de Familia, Xuventude e Voluntariado para dictar cantas disposicións sexan necesarias para o cumprimento e desenvolvemento deste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor ós vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta e un de xaneiro de dous mil tres.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
Pilar Rojo Noguera
Conselleira de Familia, Xuventude e Voluntariado

Anexo I. Solicitude de habilitación para a inscrición no rexistro de mediadores familiares de Galicia. pdf.jpg (1131 bytes)

más en esta página