Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Decreto de Mediadores Familiares de Galicia

Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado
Dirección Xeral de Familia - Subdirección Xeral de Familia

Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta

Publicado el

Capítulo V

Da designación dos mediadores familiares

Artigo 14º.-Designación dos mediadores familiares polas partes.
1. O mediador familiar será designado de común acordo polas partes de entre os inscritos no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia, logo de solicitude formalizada ante da dirección xeral competente en materia de familia (anexo II).
2. Recibida a solicitude, e unha vez comprobado que o mediador designado nela figura inscrito no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia, o titular da dirección xeral competente en materia de familia emitirá resolución na que se designe o mediador, no prazo de 10 días contados desde o seguinte ó da presentación da solicitude, que lles será notificada ós interesados.

Artigo 15º.-Designación dos mediadores pola consellería competente en materia de familia.
Procederá a designación pola consellería competente en materia de familia nos seguintes supostos:
1. Acordo das partes na utilización do procedemento de mediación pero non sobre o mediador.
2. Presentación da solicitude de mediador por unha soa das partes. Nestes supostos a consellería competente en materia de familia deberá solicitar, con carácter previo á designación do mediador, o consentimento da outra parte.
3. Interrupción da mediación por desistimento do mediador ou por desacordo das partes co mediador, mantendo a vontade de continuar co proceso de mediación, se non se designase un novo mediador polas partes.
4. Abstención ou recusación do mediador designado, cando as partes non cheguen a un acordo para a designación dun novo mediador.

Artigo 16º.-Procedemento para a designación do mediador pola consellería competente en materia de familia.
1. Nos supostos previstos nos puntos 1 e 2 do artigo anterior, as partes deberán presentar solicitude normalizada de designación do mediador ante a dirección xeral competente en materia de familia (anexo II).
Para os supostos previstos nos puntos 3 e 4 do artigo 15º, a consellería competente en materia de familia designará de oficio o mediador, unha vez acreditada a vontade das partes de continuar co proceso de mediación.
2. O mediador familiar designarase, de acordo cos criterios de orde temporal das inscricións no rexistro e de rotación entre tódolos agrupados, en función do partido xudicial nos que os mediadores desenvolvan a súa actividade, tendo en conta o disposto nos números 2 e 3 do artigo 11 deste decreto.
3. O titular da dirección xeral competente en materia de familia dictará resolución de designación do mediador no prazo de 10 días, contados desde o seguinte ó da presentación da solicitude ou, de se-lo caso, desde o seguinte á aceptación do desestimento, abstención ou recusación.
4. Esta resolución seralles notificada ós interesados e ó mediador designado. Artigo 17º.-Designación do mediador na mediación gratuíta.
Nos supostos nos que xunto coa designación do mediador se solicite o recoñecemento da gratuidade da mediación, nas resolucións de designación de mediador deberase facer constar tal extremo, indicando a obriga dos interesados de aboa-las tarifas ocasionadas polos servicios efectivamente prestados polos profesionais designados, no caso de non obte-lo recoñecemento do dereito á mediación gratuíta.