Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Decreto de Mediadores Familiares de Galicia

Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado
Dirección Xeral de Familia - Subdirección Xeral de Familia

Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta

Publicado el

Capítulo IV

Do Rexistro de Mediadores Familiares

Artigo 10º.-Creación.
1. Créase o Rexistro de Mediadores Familiares e adscríbese á consellería competente en materia de familia.
2. No rexistro, que será xestionado a través da dirección xeral competente en materia de familia, deberán ser inscritas todas aquelas persoas que cumpran os requisitos esixidos no artigo 3 da presente disposición.
3. O Rexistro de Mediadores Familiares constitúese como un instrumento básico de coñecemento, control, ordenación, organización e publicidade dos mediadores inscritos.

Artigo 11º.-Da organización do rexistro.
1. O rexistro constará materialmente dun libro diario e un ficheiro auxiliar de mediadores que se levarán simultaneamente sobre soportes escritos e informáticos.
2. Cada mediador abrirá folio no libro de rexistro e asignaráselle un número diferente e correlativo, no que se farán consta-los datos establecidos no artigo seguinte.
3. O rexistro de mediadores familiares agrupará as inscricións por partidos xudiciais nos que os mediadores desenvolvan a súa actividade, para os efectos de facilita-las consultas.
4. As inscricións realizaranse seguindo a orde temporal de habilitación dos mediadores e sendo da mesma data por orde alfabética.
5. O responsable do rexistro realizará as anotacións nel, velará polo seu bo funcionamento e facilitará o acceso de todas aquelas persoas interesadas en acceder ós servicios de mediación familiar.

Artigo 12º.-Da inscrición e anotacións no Rexistro de Mediadores Familiares.
1. A inscrición no Rexistro de Mediadores Familiares será practicada de oficio unha vez comprobados os requisitos esixidos no artigo 3º desta disposición.
2. No folio rexistral de cada mediador farase constar expresamente:
a) Os datos precisos para a identificación persoal do mediador.
b) A titulación e actividade profesional do mediador, debendo constar, en todo caso, o seu domicilio profesional.
c) Data da inscrición, así como das sucesivas prórrogas.
d) As posibles sancións impostas ós mediadores no exercicio das súas funcións.
e) A data das altas e baixas voluntarias do mediador, se é o caso.
3. Os mediadores familiares están obrigados a comunicarlle ó rexistro de mediadores calquera variación dos datos iniciais de inscrición.

Artigo 13º.-Da publicidade do rexistro.
1. O Rexistro de Mediadores Familiares é público e o acceso a este polos cidadáns exercerase nos termos e condicións previstos no artigo 37 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2. O acceso ós datos do rexistro realizarase mediante solicitude por escrito do interesado dirixida ó seu responsable, na que se explicitarán as causas polas que se require.
3. A resolución pola que se denegue o acceso ó rexistro deberá ser motivada.