Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Decreto de Mediadores Familiares de Galicia

Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado
Dirección Xeral de Familia - Subdirección Xeral de Familia

Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta

Publicado el

d) Ter amizade íntima ou enemizade manifesta con algunha das persoas citadas no punto anterior.
e) Ter intervido como perito ou testemuña no proceso xudicial previo á mediación.
f) Ter relación de servicio coas partes intervenientes na mediación ou terlles prestado servicios profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar, agás servicios de mediación familiar no ámbito desta norma, nos dous anos anteriores ó inicio do procedemento de mediación.

3. No suposto de que concorra algunha das circunstancias previstas no número 2 e o mediador non decline a súa designación, calquera das partes pode, en calquera momento do proceso, recusa-la súa designación mediante escrito motivado no que se faga consta-la causa ou causas da recusación.

A recusación será resolta, oído o mediador, polo titular da dirección competente en materia de familia.

Capítulo III Procedemento para obte-la habilitación para a inscrición no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia

Artigo 7º.-Solicitudes e documentación.

1. Os interesados na obtención da habilitación para a inscrición no rexistro de mediadores familiares presentarán solicitude conforme o modelo que figura no anexo I, xunto coa documentación que se relaciona nel, na dirección xeral competente en materia de familia, sen prexuízo do disposto no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. No caso de que a documentación requirida segundo o anexo I resulte incompleta ou defectuosa, a dirección xeral competente en materia de familia requirirá o solicitante para que nun prazo de 10 días achegue os documentos preceptivos ou emende os defectos observados, con indicación de que, se non o fixese así, de acordo co artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se considerará desistido da súa petición, logo da resolución que deberá dictarse nos termos previstos no artigo 42 da citada lei.

Artigo 8º.-Resolución.
1. Correspóndelle á dirección xeral competente en materia de familia a resolución das habilitacións para a inscrición no rexistro no prazo máximo de dous meses desde a presentación da solicitude do interesado. Transcorrido o dito prazo sen recaer resolución expresa, a solicitude entenderase estimada.

2. Contra a antedita resolución poderase interpoñer recurso de alzada perante o titular da consellería competente en materia de familia, no prazo dun mes que comezará a contar desde o día seguinte ó da súa notificación.

3. Unha vez concedida a habilitación para a inscrición, a Administración procederá de oficio a esta no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia, de acordo co disposto no artigo 12 deste decreto.

Artigo 9º.-Vixencia da inscrición no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia.

1. A inscrición terá unha vixencia de dous anos, quedando prorrogada tacitamente por períodos anuais, agás no suposto de que o mediador solicite a súa baixa cun prazo de antelación mínima dun mes á data de vencemento. Neste caso, o mediador estará obrigado a remata-las mediacións que teña pendentes.