Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Decreto de Mediadores Familiares de Galicia

Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado
Dirección Xeral de Familia - Subdirección Xeral de Familia

Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta

Publicado el

c) A obter da consellería competente en materia de familia toda a axuda e o asesoramento que precisa para o mellor desenvolvemento da súa actividade.
e) A ter garantido o dereito ó segredo profesional nos termos previstos nas leis.
f) A dar por rematada a mediación no momento que aprecie nalgunha das partes falta de vontade ou exista unha incapacidade manifesta para chegar a un acordo ou que a continuidade da mediaciónnon sexa eficaz, nos termos previstos no artigo 15 da Lei 4/2001.
g) Ó cobramento dos seus honorarios, comunicados e aceptados antes de inicia-la mediación polas partes intervenientes.

Artigo 5º.-Obrigas dos mediadores.
Os mediadores familiares, no desenvolvemento da actividade mediadora, teñen as seguintes obrigas:

a) Actuar de xeito imparcial e neutral, debendo absterse cando concorra algunha das causas previstas no artigo 6º deste decreto.
b) Garanti-lo deber de segredo e confidencia nos termos previstos no artigo 11 da Lei 4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar.
c) Exercer con dilixencia a actividade mediadora, sen poder abandonar ou renunciar a ela sen causa xustificada.
d) Exerce-la actividade mediadora mantendo o respecto ós intereses superiores e ó benestar dos nenos e das nenas.
e) Proporciona-la información sobre un procedemento de mediación en curso cando esta sexa requirida pola autoridade xudicial ou calquera información requirida polo Ministerio Fiscal no exercicio das súas funcións.
f) Tratar con respecto e dignidade as partes sometidas á mediación.
g) Facilita-la comunicación entre as partes, promove-la comprensión entre elas e axudar á procura de posibles solucións ó conflicto suscitado.
i) Velar por que as partes tomen as súas decisións dun xeito libre, voluntario e informado.
j) Asistir persoalmente ás reunións ou sesións de mediación, sen que poida valerse de representantes ou outros intermediarios.
k) Remitir á consellería competente en materia de familia copia do informe da xuntanza inicial e da acta que poña fin ó proceso de mediación.
l) Poñer inmediatamente en coñecemento da autoridade xudicial ou do Ministerio Fiscal os indicios de comportamentos que supoñan unha ameaza para a vida ou a integridade física ou psíquica dalgunha das persoas afectadas pola mediación.
m) Subministrarlle á consellería competente en materia de familia todos aqueles datos que lles sexan requiridos de conformidade coa normativa vixente.

Artigo 6º.-Da abstención e recusación dos mediadores.
1. Os mediadores familiares nos que concorra algunha das circunstancias previstas no punto seguinte deste artigo deberán absterse de intervir nos procedementos de mediación e deberán comunicalo de inmediato á consellería competente en materia de familia, que resolverá o que proceda.
2. Son causas de abstención:
a) Ter interese persoal no asunto obxecto de mediación ou en calquera outro que poida influír directamente ou indirectamente nel.
b) Ter cuestión litixiosa pendente con algunha das partes intervenientes na mediación.
c) Ter vínculo de parentesco por consanguinidade ou afinidade ata o cuarto grao con algunha das partes intervenientes na mediación, cos seus asesores, representantes legais ou mandatarios, así como comparti-lo despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.