Padres y Madres Separados

Ayuda práctica, jurídica y psicológica padres, madres, separados, divorciados e hijos

Decreto de Mediadores Familiares de Galicia

Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado
Dirección Xeral de Familia - Subdirección Xeral de Familia

Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o recoñecemento da mediación gratuíta

Publicado el

Capítulo I
Disposicións xerais
Artigo 1º.-Obxecto.
En desenvolvemento da Lei reguladora da mediación familiar, este decreto ten por obxecto:

a) Defini-lo concepto de mediador familiar e os requisitos de experiencia profesional e formación específica que estes deben posuír.
b) Regula-los dereitos e as obrigas dos mediadores familiares.
c) Establece-las causas de abstención e recusación dos mediadores familiares nos procesos de mediación.
d) Regula-lo procedemento de habilitación para a inscrición no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia.
e) Crear e regula-la organización e funcionamento do Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e a inscrición dos mediadores neste.
f) Regula-lo procedemento de designación dos mediadores familiares.
g) Regula-lo procedemento para o recoñecemento da mediación gratuíta.


Capítulo II
Dos mediadores familiares
Artigo 2º.-Concepto. Considéranse mediadores familiares, para os efectos do disposto este decreto, aqueles profesionais especializados en actuacións psico-socio-familiares que, estando inscritos no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia, actúen en funcións de cooperación e auxilio a aquelas persoas que teñen ou tiveron unha relación familiar, para ofrecerlles unha solución pactada á súa problemática matrimonial ou de parella, no marco do previsto na Lei 4/2001, do 31 de maio, reguladora da mediación familiar.

Artigo 3º.-Requisitos de habilitación para a inscrición no Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia.

1. Para o exercicio da actividade de mediación familiar regulada na Lei 4/2001, do 31 de maio, e no presente decreto, cómpre estar inscrito no rexistro de Mediadores Familiares de Galicia.

2. Para obte-la correspondente habilitación para a inscrición no rexistro deberán reunirse os seguintes requisitos:

a) Ser titulado en dereito, psicoloxía, pedagoxía, psicopedagoxía, traballo social ou en educación social.
b) Ter desenvolvido, alomenos durante os dous anos inmediatamente anteriores á solicitude de habilitación para a inscrición, actividades profesionais no eido psico-socio-familiar.
c) Estar en posesión das licencias ou autorizacións pertinentes para o exercicio da súa actividade profesional e, se é o caso, inscrito no seu colexio profesional.

Artigo 4º.-Dereitos dos mediadores. Os mediadores familiares, no exercicio da actividade de mediación, terán os seguintes dereitos:
a) A actuar con total liberdade e independencia no desenvolvemento da actividade mediadora.
b) A esixirlles ás partes durante o desenvolvemento da actividade mediadora o debido respecto ás súas actuacións.